דף הבית המשפחה המנהגים חידושי תורה גדולי ישראל שירי ילדות

 

הטורי זהב

 

השל"ה הקדוש

 

רבי מסעוד זרביב

 

סידי בהה

גדולי תורה הקשורים למשפחתנו 

הט"ז - השל"ה הקדוש - רבי מסעוד זרביב - סידי בהה חלימי - רבי כילפא גיג' - סידי פרג' - רבי רחמים נהורי - רבי מיכאל שרביט
 
והיו עיניך רואות את מוריך (ישעיה ל,כ)
ברוך השם, משפחתנו התברכה בגדולי תורה רבים 
אשר כל חייהם שקדו בתורה ה'
יהי רצון שזכותם תעמוד לנו ונזכה לגדל דורות
של תלמידי חכמים עובדי ואוהבי ה'
 
 

בס"ד

תפילה לאומרה קודם  כל לימוד
הועתקה מספר עץ חיים

רבון העולמים

ואדוני האדונים, אב הרחמים והסליחות, מודים אנחנו לך ה' אלהינו ואלהי אבותינו בקידה ובהשתחויה, שקרבתנו לעבודתך עבודת הקודש ונתת לנו חלק בתורתך הקדושה והטהורה. מה אנחנו מה חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה. על כן אנחנו מפילים תחנונינו לפניך, שתמחול ותסלח ותכפר לכל חטאתינו עונותינו ופשעינו, ואל יהיו עונותינו מבדילים בינינו לבינך. ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתכין לבנו ליראתך ואהבתך, ותקשיב אזנך לדברינו אלה ותפתח לבנו בסודות תורתך, ויהיה למודנו זה נחת רוח לפני כסא כבודך כריח ניחוח, ותאציל עלינו אור מקורות נשמותינו בכל נשמותיהם ובכל בחינותיהם. ושיתנוצצו ניצוצות עבדיך הקדושים אשר על ידם גלית דבריך אלה בעולם. וזכות תורתם ותמימותם וקדושתם יעמוד לנו לבל נכשל בדברינו אלה. ובזכותם תאיר עינינו במה שאנחנו לומדים כמאמר נעים זמירות ישראל גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. ושמע תפילתנו למען שם הקדוש

א ר א ר י ת " א

היוצא מפסוק - בראשית ברא

כי אתה שומע תפילת כל פה:

ברוך שומע תפילה

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

 
 
לע"נ
שמואל אטלי בן רוזה ז"ל
דוד אריה כוכבי בן אברהם ברוך ז"ל
ורדה רוזה אטלי בת מסעדה לבית זרביב נ"ע
ת.נ.צ.ב.ה
 

 

 

רבי כלפא גיג'

 

 

 סידי פרג'

 

 

רבי רחמים נאורי 

 

 

רבי מיכאל שרביט

לעילוי נשמת אבי ר' שמואל אטלי - אמי רוז ורדה אטלי לבית זרביב - חמי ר' דוד אריה כוכבי

ת. נ. צ. ב. ה

 

ערך וליקט בעזהי"ת   דוד אטלי