קומץ אלף בית
 
 

 

 

ביצוע: סבתא מלכה

מילים: עממי יידיש

  
     אויפן פריפטשוק ברענט א פייערל
     און אין שטוב איז הייס
     און ד רבי לערנט מיט דה קינדערלעך
     קומץ אל"ף בי"ת